Szansa dla Zabytków

Logo konferencji Szansa dla Zabytków wykonane dla firmy Ewidencja Zabytków.